Get this Widget

Admiterea la MEDICINĂ: 1.800 de candidați vor susține examen la UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca

0

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca dispune anul acesta, pentru sesiunea de admitere din iulie, de 628 de locuri la buget, la care se adaugă 5 locuri pentru rromi plus alte 17 locuri pentru candidații care provin din mediul rural. De asemenea, instituția de învățământ scoate la concurs și 318 locuri cu taxă.

Pentru examenul de admitere, programat pe 25 iulie, s-au înscris 1.800 de candidați, cea mai mare concurență fiind la medicină generală, cu aproape 3 candidați pe un loc.

Ghidul candidatului

Candidaţii trebuie să fie prezenţi la săli la ora 8.30, având asupra lor cartea de identitate / paşaportul în termen de valabilitate,legitimaţia de concurs şi un pix. Numai cu actele de identitate menţionate anterior, candidatul va fi admis în sala de concurs.

Fiecare candidat înscris în concurs şi prezent în sală primeşte: o grilă de concurs, 4 ciorne (având dreptul să suplimenteze cu încă 2), o cariocă neagră, şi un calculator (pentru proba de chimie).

Este interzisă folosirea de către candidaţi a minicalculatoarelor personale, riglelor sau altor mijloace de calcul. Candidaţii vor depune la comisie telefoanele mobile, închise. Acestea se vor recupera numai după predarea grilei. La depunerea aparaturii electronice, telefoanelor mobile etc., candidaţii le vor introduce în plicuri A5 primite de la comisie şi îşi vor scrie numele pe plicuri, pentru a putea fi recuperate ulterior.

Se vor depune la comisie toate aparatele electronice aflate asupra candidaţilor (telefoane, agende electronice, minicalculatoare, PDA, Smartwatch etc.,), cu excepţia ceasurilor clasice şi a protezelor electronice medicale care au fost declarate la înscriere, însoţite de adeverinţa medicală.

Atenţie!Un candidat surprins cu aparate electronice asupra sa – indiferent de natura acestora – va fi eliminat din concurs, indiferent dacă a folosit sau nu aparatul în cauză.

Candidaţilor le este permisă introducerea în sală a unei sticluţe cu cafea, apă/racoritoare, ciocolată, sandwich, toate în ambalaje transparente, în cantităţi rezonabile şi numai pentru utilizare personală.

Completarea Grilei de concurs

CANDIDAŢII SUNT DIRECT RĂSPUNZĂTORI DE MODUL ÎN CARE COMPLETEAZĂ TOATE DATELE DE PE GRILA DE CONCURS!

Pentru concursul de admitere se foloseşte un sistem computerizat de prelucrare şi corectare a grilelor care necesită o completare corectă a formularului, cu respectarea următoarelor reguli:

a)După cuvântul ADMITERE tipărit pe grilă în partea stângă, candidatul va completa cu carioca neagră anul „2018”.

b)Pentru completarea cadranului cu datele personale se va folosi obligatoriu pix-ul candidatului.

Se completează, cu foarte mare atenţie, cu MAJUSCULE.

  • în spaţiul dedicat datelor personale ale candidatului se completează: numele şi prenumele candidatului, prenumele tatălui precum şi numărul de legitimaţie; în caseta dedicată reprezentării grafice a codului de concurs: se va reproduce modelul înscris pe legitimaţia de concurs (“căsuţe”) (cu carioca neagră);
  • în caseta dedicată numărului variantei: numărul variantei se va scrie atât cu cifre arabe cât şi se va înnegri căsuţa corespunzătoare (1 – 2 – 3 sau 4);

ATRAGEM ATENŢIA CĂ ACEASTA SE VA FACE NUMAI DUPĂ REPARTIZAREA SUBIECTELOR (în funcţie de numărul variantei) (cu carioca neagră);

  • Regulile de completare se repetă în cazul în care candidatul solicită o grilă nouă !

c)Pentru completarea răspunsurilor la întrebări se va folosi obligatoriu carioca neagră primită de la comisie

  • pentru marcarea răspunsurilor corecte se vor înnegri căsuţele corespunzătoare fără a depăşi marginile acestora, iar căsuţele pentru răspunsuri greşite se vor lăsa albe;
  • pentru exersarea înnegririi căsuţe lor, în colţul din dreapta jos a grilei este prevăzută o casetă “de antrenament”;
  • pe verso-ul grilelor se regăsesc exemple de completare corectă, precum şi alte instrucţiuni privind completarea;
  • nu se admit grile cu ştersături sau corecturi, acestea pot produce interpretări eronate ale sistemului computerizat de corectare; pe faţa 1 a grilei nu se va scrie nimic altceva decât datele precizate anterior !

Singurul loc unde se acceptă corectură cu pastă corectoare este cadranul cu datele personale ale candidatului,nr. de legitimaţie, numărul variantei sau a codului de concurs.

d)Este foarte important ca grilele să nu fie deteriorate sau îndoite.

e)Nu se va folosi altă hârtie în afara grilei şi a ciornelor ștampilate;

Desfăşurarea examenului

a)La ora 10.00 comisia de supraveghere deschide plicul sigilat cu caietele cu întrebări.

b)Candidaţii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte, pierd dreptul de a mai susţine concursul.

c)La repartizarea caietelor cu întrebări, candidaţii le vor pune pe bancă cu faţa în jos până când şi ultimul candidat îl va primi.

d)Proba de concurs începe în momentul în care ultimul candidat din sală a primit caietul cu întrebări. Ora începerii se notează pe tablă.

e)Durata probei scrise este de 2 ore.

f)Niciun candidat nu poate părăsi sala mai repede de 30 minute de la începerea probei şi numai după ce predă grila şi semnează în Procesul verbal de predare a grilei. Cu această ocazie, comisia de supraveghere verifică corectitudinea datelor personale scrise şi a variantei grilei. Grila se obturează în prezenţa candidatului.

g)Candidaţii care nu vor respecta etica probei de concurs vor fi eliminaţi din concurs. În acest caz se va întocmi un proces-verbal semnat de către toţi membrii comisiei de supraveghere, în care sunt consemnate condiţiile care au dus la eliminarea candidatului. Grila acestuia va fi predată separat, cu colţul obliterat.

h)Pe grilă nu se admit semne distinctive, acestea atrăgând după sine anularea ulterioară a grilei.

Candidaţii care fac greşeli, ştersături sau corecturi, care pot fi considerate semen distinctive pe grilă şi doresc să-şi rescrie grila, fără să depăşească timpul destinat concursului, primesc, la solicitare, o singură grilă nouă. Grila folosită iniţial va fi anulată pe loc, sub semnătură, de către şeful de sală. Grilele anulate vor fi predate separat comisiei centrale de admitere, obliterate, conţinutul lor nefiind luat în considerare.  Candidaţii trebuie să ia în calcul timpul necesar completării unei noi grile de concurs (timp care poate fi, uneori, de 30 minute), pentru a nu risca expirarea timpului destinat concursului.

Predarea tezelor

a)La expirarea timpului destinat concursului, candidaţii vor fi invitaţi să se ridice în picioare şi să nu mai scrie, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit pentru elaborarea lucrării.

b)Candidaţii vor preda comisiei, pe rând, grilele. Şeful de sală, adjunctul şi supraveghetorii vor verifica cu atenţie completarea corectă a tuturor datelor menţionate anterior. Pentru fiecare candidat se va proceda la o nouă verificare a identităţii sale (carte de identitate/paşaport şi legitimaţia de concurs – cod şi număr de concurs), înainte de obliterarea grilei şi înainte de semnătura candidatului în Procesul verbal pentru predarea grilei. Caseta cu datele candidatului se va oblitera în faţa candidatului cu eticheta adezivă neagră, special pregătită de către comisie.

c)Şeful de sală va semna pe verso-ul fiecărei grile, în caseta specificată.

d)Candidatul nu va semna pe grilă !!

e)Grilele anulate vor fi de asemenea obliterate.

f)Candidaţii nu îşi vor scrie numele şi nu vor semna pe ciorne.

g)Ultimii cinci candidaţi vor rămâne în sală până când ultimul dintre ei va preda grila, grilele sunt numărate, aşezate pe variante, iar plicul este sigilat şi semnat de membrii comisiei.

f)La ieşirea din sală fiecare candidat va preda carioca, ciornele și minicalculatorul. Numai după aceea, candidatul are voie să îşi recupereze telefonul şi să părăsească sala. Candidatul are dreptul să păstreze chestionarul cu subiecte şi legitimaţia de concurs.

Contestaţiile

1)Contestaţiile privind corectitudinea grilelor se vor depune, în scris, în atenţia Comisiei Centrale, la Registratura UMF (str. V Babeş nr.8, parter), MIERCURI, 25 IULIE 2018, în termen de două ore de la finalizarea probei scrise.

2)Contestaţiile la notă se vor depune, în scris, în atenţia Comisiei Centrale, la Registratura UMF(str. V Babeş nr.8, etajul 2), JOI 26 IULIE 2018, în intervalul orar 8-14. Răspunsul va fi comunicat după soluţionarea contestaţiilor.

Autor: Isabela Nicolescu
Foto: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments

Share.

Leave A Reply